Home » คมน้ำค้าง by กุลบดี
คมน้ำค้าง กุลบดี

คมน้ำค้าง

กุลบดี

Published
ISBN :
Paperback
312 pages
Enter the sum

 About the Book 

เธอ...เกบความเจบปวดจนเปนความแคนคนทีทำใหนองชายเธอตาย ตองชดใชอยางสาสมแพทยหญิงศศิรา ไมมีวันลืมวา รอยตำรวจเอกทินกรคือคนทีทำใหนองชายของเธอจากไปอยางไมมีวันกลับจนแมของเธอกลายเปนคนเหมอลอยเพราะรับความจริงไมไดชีวิตเธอจะมีความสุขไดตองแลกกับความเจMoreเธอ...เก็บความเจ็บปวดจนเป็นความแค้นคนที่ทำให้น้องชายเธอตาย ต้องชดใช้อย่างสาสมแพทย์หญิงศศิรา ไม่มีวันลืมว่า ร้อยตำรวจเอกทินกรคือคนที่ทำให้น้องชายของเธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับจนแม่ของเธอกลายเป็นคนเหม่อลอยเพราะรับความจริงไม่ได้ชีวิตเธอจะมีความสุขได้ต้องแลกกับความเจ็บปวดของเขาเท่านั้นแต่เมื่อลงมือเข้าจริงๆ นอกจากเธอจะทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเขากลับมีวิธีทำให้ผู้ร้ายปากแข็งอย่างเธอต้องยอมแพ้อย่างราบคาบโดpใช้เพียงหัวใจเป็นอาวุธจับกุมความแค้นเคืองและความเข้าใจผิดที่ผ่านมาเหมือนคมมีดกรีดหัวใจของเธอกับเขาให้เจ็บปวดถึงเวลาแล้วที่ทุกอย่างควรได้รับการแก้ไขเสียที